PRZEGLĄDY I POMIARY. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (UDT), KRAKÓW

PRZEGLĄDY I POMIARY.
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO (UDT), KRAKÓW

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej.
Pomiar natężenia oświetlenia stanowisk pracy.
Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wyłącznika głównego)

W ramach przeglądu wykonano:

  • Pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia.
  • Pomiary stanu izolacji.
  • Badanie parametrów wyłączników różnicowo-prądowych.
  • Badanie rezystancji uziemień oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowej,
  • Przegląd lamp awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  • Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
  • Pomiar natężenia oświetlenia stanowisk pracy.

Po przeglądzie i pomiarach sporządzono oraz dostarczono protokoły pomiarowe.

Czas realizacji: styczeń 2022 r.