• Pomiar rezystancji uzwojeń transformatora
  • Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatora
  • Ocena wyników pomiarów w oparciu o wartość współczynnika absorpcji
  • Pomiar rezystancji izolacji obwodów w szafach, celach rozdzielni
  • Pomiar rezystancji izolacji linii kablowych
  • Ocena wyników pomiarów w oparciu o wartości rezystancji izolacji przeliczeniowej dla 20°C
  • Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych
  • Pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych

trafo 2trafo 3trafo 6trafo 7trafo 9trafo 13TRAFO LOGO