Przeprowadzamy 5-letnie przeglądy instalacji elektrycznej wraz z pomiarami

- zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

  • Przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej
  • Pomiary wewnętrznych linii zasilających WLZ
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • Przegląd instalacji odgromowej, pomiary rezystancji uziomów
  • Pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych
  •  Pełne pomiary instalacji elektrycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych

usługi 5usługi 4usługi 3usługi 2usługi 1